POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.wedzarnia-dunikowscy.pl
 2. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym jest Wędzarnia Dunikowscy z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski Proniewicze 86, NIP 543 196 58 97, REGON 200 264 951 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, (dalej: „ Sprzedawca”), kontakt telefoniczny: 517 339 548 adres e-mail [email protected].
 3. Niniejszy Regulamin udostępniono w zakładce „Regulamin”.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania zamówienia przez Kupującego.
 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, co jednocześnie oznacza, iż Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad.
 6. Sklep internetowy informuje, że warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klienta są następujące:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej,
  • posiadanie utworzonego konta poczty elektronicznej tj. dostępnego adresu e-mail.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.wedzarnia-dunikowscy.pl prowadzona jest sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.
 2. Dokonywanie zamówień drogą elektroniczną w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.wedzarnia-dunikowscy.pl
 3. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, w wypadku gdy zamówienia nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem, zawiera nieprecyzyjne dane lub posiada inne braki, które uniemożliwiają realizacje zamówienia złożonego przez Kupującego i dostawę produktów. Sklep internetowy poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia drogą mailową, w wypadku posiadania adresu e-mail Kupującego.
 4. Zamówienie Kupujący składa wybierając określone produkty z dostępnego asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującego się przy danym produkcie.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego niezbędne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru.
 6. Kupujący potwierdza całe zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Kupujący ma możliwość dokonania zmian w zamówieniu.
 7. Całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia znajduje się w podsumowaniu po potwierdzeniu dokonania zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku towaru o zmiennej wadze (niepaczkowane, przygotowywane przed wysyłką) cena jest orientacyjna, a ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określana jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Towary te mają specjalną adnotację w opisie towaru. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ostateczna waga produktu była maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy złożeniu zamówienia. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena będą wskazane na fakturze VAT lub paragonie. Kupujący zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę.
 8. Ceny towarów podanych w Sklepie internetowym zostały wyrażone w polskich złotych (PLN) i uwzględniają podatek VAT.
 9. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do Kupującego. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży zależnie od wyboru Kupującego – paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury VAT danych.
 10. Cena podana przy opisie produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 11. W przypadku wystąpienia braku towaru zamówionego przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kupującego, jednocześnie proponując towar równoważny w podobnej cenie. Istnieje także możliwość uzgodnienia z Kupującym innego terminu zamówienia. W tym wypadku Kupujący w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e- mail zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia . Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia. W przypadku braku produktu Kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia, a zarazem odstąpienia od umowy.
 12. Przyjęcie przez Sklep internetowy złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.
 13. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Umowa zawarta między Sklepem i Kupującym dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 15. Sklep internetowy prezentuje na swojej stronie internetowej cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Sprzedawca informuje, że mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach i tym rzeczywistym.

WARTOŚCI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Koszty dostawy zamówionych produktów o wartości do 199,99 zł brutto ponosi Kupujący i są one doliczane do ceny towaru. Koszty dostawy uzależnione są od wagi zamówionych produktów. Szczegóły w zakładce KOSZTY DOSTAWY.
 3. Koszty dostawy zamówionych produktów o wartości od 200 zł brutto ponosi Sklep internetowy.
 4. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru i wynosi maksymalnie 10 dni roboczych przy zamówieniach wyrobów produkowanych okazyjnie lub 3 dni robocze przy pozostałych. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji jest czas ustalany na podstawie czasu realizacji zamówienia produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji rozumiany jest czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi (kurierowi).
 5. Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem przelewów bankowych.
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Kupujący powinien sprawdzić czy doręczony towar zgodny jest z zamówieniem oraz czy opakowanie nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu w obecności pracownika firmy kurierskiej. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Sklepu internetowego.

ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach, gdy:
  • istnieją trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie,
  • nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia, a Sprzedawca uznaje, iż wymaga ono potwierdzenia w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych produktów,
  • kupujący nie przestrzega zasad Regulaminu.

REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
 2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zawarta umową należy kierować drogą pisemną na adres 17-100 Bielsk Podlaski Proniewicze 86 lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Kupującego, dzień powstania, stwierdzenia lub też ujawnienia się wady oraz opis stwierdzonej wady, a także wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Reklamacje produktów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.
 5. Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, jeżeli została prawidłowo złożona. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Różnice w rzeczywistym wyglądzie produktu, a tym uwidocznionym na fotografiach znajdujących się na stronie Sklepu nie mogą stanowić podstawy reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR). Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.,
  Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 2. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży zawartą przez Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution)/.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w innych przypadkach przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w ust. 1.2. Regulaminu.
 2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie Klient składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wędzarnia Dunikowscy.
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji z Klientem.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości wysłanej na wskazany przez Kupującego adres e- mail z powodu blokowania lub usuwani wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sieci Internet w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem pkt 7.2. oraz 7.4. Regulaminu.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany poinformować Wędzarnie Dunikowscy z siedzibą w Bielsku Podlaskim NIP 543 196 58 97 REGON: 200 264 951 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, telefon 517 339 548 , e- mail [email protected] o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego przez Konsumenta na piśmie przesłanego pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres lub adres e-mail.
 4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 8. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: Wędzarnia Dunikowscy z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danej rzeczy.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy