Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).

Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zawarta umową należy kierować drogą pisemną na adres 17-100 Bielsk Podlaski Proniewicze 86 lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Kupującego, dzień powstania, stwierdzenia lub też ujawnienia się wady oraz opis stwierdzonej wady, a także wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacje produktów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.

Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, jeżeli została prawidłowo złożona. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Różnice w rzeczywistym wyglądzie produktu, a tym uwidocznionym na fotografiach znajdujących się na stronie Sklepu nie mogą stanowić podstawy reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.